ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕರ್ಮಪುರಾಣ

Saturday, April 28, 2007

ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ.... ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ..."ಎನಪ್ಪಾ.. ಎಂಥ ಹೆಸರು"... ಅಂತಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಹೆಸರಿಡಲಿಲ್ಲ...

ಅದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅರುಣನ ಜೊತೆ ಹರಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ....ಅವನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒದುತ್ತಿದ್ದೆ... ಓದಿದನಂತರ comment ಹಾಕೋಣವೆಂದು...ಹೋದೆ.... ನನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದಿತ್ತು.... ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ password ಮರೆತಿದ್ದೆ...

ಹೊಸದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ create ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಹೊರಟೆ.. ಸಾಕಷ್ಟು...usernames ಕೊಟ್ಟರೂ...ಹಾಳಾದ್ದು.."username already exists" ಎಂದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು.... ಕೊನೆಗೆ..ಬೇಸೆತ್ತು....ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಲಿ ಎಂದು..."ಕರ್ಮಕಾಂಡ" ಎಂದು type ಮಾಡಿದೆ...... ನನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು...

ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯೆ...... http://karmakaanda.blogspot.com/

1 comments:

Parisarapremi said...

ಇದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪರಮಾವಧಿ!! :-)